Algemene voorwaarden VBI Machines en services BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle bestellingen en dienstverleningen bijgevolg gesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Artikel 1 – Beschrijving van de verkochte producten
De uitrusting die valt onder de Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “het Materiaal”) kan om het even welk product zijn dat aangeboden wordt door VBI Machines & services. De types en modellen, gebruiksaanwijzingen, folders, brochures, catalogen, toestellen die aangeboden of tentoongesteld worden in de showrooms kunnen nooit beschouwd worden als definitieve aanbiedingen van VBI Machines & services, gezien de leveranciers van VBI Machines & services zich het recht voorbehouden om op om het even welk moment technische of esthetische wijzigingen die zij nuttig achten aan te brengen aan de toestellen. Dit houdt voor VBI Machines & services geen verplichting in om die wijzigingen ook aan te brengen aan modellen die voordien geleverd of besteld werden. Al naargelang het type/merk is het Materiaal ofwel a) origineel nieuw materiaal, of b) geherconditioneerd materiaal, zijnde materiaal dat gedeeltelijk of geheel werd gebruikt maar volledig werd nagekeken volgens de actuele kwaliteitsnormen en dezelfde waarborg geniet als nieuwe uitrusting of c) tweedehandsmateriaal, zijnde materiaal dat verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt en die goed gekend en aanvaard is door de koper. Voor tweedehandsmateriaal wordt geen waarborg gegeven. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant kan een uitgebreide beschrijving van de uit te voeren werken/te leveren materiaal (Uitgebreide Beschrijving) bij de bestelling worden opgesteld. Dit geschiedt door middel van een bijlage bij de bestelbon. Door het plaatsen van de bestelling wordt de klant geacht de staat en de eigenschappen van het te leveren materiaal voldoende te kennen en te aanvaarden, ook indien er geen omschrijving van het geleverde materiaal werd opgesteld.

Artikel 2 – Bestelling
2.1. De bestelbon wordt beschouwd als correct en aanvaard door de loutere ondertekening er van en voor zover de bestuurders van VBI Machines & services zich niet binnen de tien dagen nadat zij hiervan kennis hebben gekregen schriftelijk hebben verzet tegen de door hun vertegenwoordigers ondertekende bestelbonnen.
2.2. De Bestelbon en de Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de betrokken partijen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen.

Artikel 3 – Facturatie en betaling van de overeengekomen prijs
3.1. Het bedrag van de facturen van VBI Machines & services is steeds betaalbaar te Westerlo, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur. Eventuele taksen zoals de recupel-bijdrage zal steeds apart op de factuur vermeld worden. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
3.2. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 10% per jaar op. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden, bij toepassing van artikel 1147 B.W., tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. VBI Machines & services houdt zich het recht voor om iedere levering of dienstverlening op te schorten tot volledige betaling van alle vervallen en nog openstaande facturen.

Artikel 4 – Voorbehoud betreffende de eigendom van het materiaal
De geleverde goederen zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt, blijven eigendom van VBI Machines & services tot volledige betaling zowel in hoofdsom, rente als kosten. Indien een deel van de prijs op de overeengekomen vervaldag niet is betaald, heeft VBI Machines & services het recht, om zonder voorafgaande verwittiging de verkochte goederen terug te nemen en er vrij over te beschikken. Deze terugname heeft de facto de ontbinding van de overeenkomst in het nadeel van de klant tot gevolg. In dit geval blijven de betaalde voorschotten verworven door VBI Machines & services en worden zij beschouwd als schadevergoeding, onverminderd het recht van VBI Machines & services om hogere schade te bewijzen.

Artikel 5 – Levering en installatie van het materiaal
5.1. De levertermijnen zijn steeds indicatief en niet bindend voor VBI Machines & services. Een latere levering geeft de Klant niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of een schadevergoeding te vorderen. De Klant kan de bestemming of het leveringsadres niet wijzigen zonder voorafgaand akkoord van VBI Machines & services.
5.2. Elke opzegging van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. In dit geval evenals bij de ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de waarde van de aankoop verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VBI Machines & services om een hogere schade te bewijzen. Deze schadevergoeding is verschuldigd ter dekking van o.m. de vaste en variabele kosten, winstderving … In ieder geval zal bij verbreking/opzegging het betaalde voorschot steeds als schadevergoeding verworven blijven.
5.3. VBI Machines & services heeft het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren al naargelang de beschikbaarheid van het bestelde Materiaal. De Klant kan de gedeeltelijke leveringen niet weigeren of niet vragen ze uit te stellen tot alles in een keer geleverd kan worden.
5.4. De levering, inclusief overdracht van risico’s, geschiedt af vestigingsplaats VBI Machines & services en op risico van de koper die instaat voor het verlies en/of schade aan de goederen na levering en die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren. Alle kosten voortspruitend uit het terughalen van de goederen zijn ten laste van de in gebreke blijvende koper.
5.5. De Klant is aansprakelijk voor het correct plaatsen van het Materiaal. De plaats moet voldoen aan de karakteristieken/eigenschappen van het Materiaal. Zelfs indien de montage door VBI Machines & services gebeurt, neemt de koper het conform zijn van de plaats en het in orde brengen er van te zijnen laste, zoals onder meer de aansluiting van water en elektriciteit tot aan de apparaten, de beschutting tegen natuurelementen…
5.6. De verzending geschiedt franco gelijkvloers. Stijgingen van de transportprijzen, belastingen of taksen die zich voordoen in de loop van de uitvoering van de opdracht, worden volledig gedragen door de Klant, tenzij anders overeengekomen of anders wettelijk bepaald.
5.7. De klant hoort de goederen onmiddellijk na levering in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard achtenveertig uren na de levering of na verwerking. De klachten dienen schriftelijk te gebeuren. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen na vaststelling schriftelijk worden meegedeeld. Goederen die een verandering of bewerking hebben ondergaan, zijn geïncorporeerd geworden of doorverkocht, zullen worden aangezien als aanvaard door de koper en zullen nooit voor een eventuele terugname in aanmerking komen.

Artikel 6 – Begrenzing van de schadevergoeding
Goederen met een afwijking waarvan tijdig melding werd gemaakt en waarvan de afwijking werd erkend door VBI Machines & services, worden vervangen of hersteld, keuze uitsluitend van VBI Machines & services, en geven geen recht op enig andere schadeloosstelling.

Artikel 7 – Verzekeringen
De Klant is vanaf de levering als enige verantwoordelijk voor de aftakeling van het materiaal, sleet ten gevolge van gebruik of niet-restitutie, voor om het even welke reden (diefstal, brand, ontploffing, waterschade, overmacht, vernietiging, enz.), evenals voor alle schade veroorzaakt door het Materiaal hetzij aan personen, hetzij aan goederen. Het is aan de Klant, die erkent hiervan expliciet op de hoogte te zijn gebracht, om alle nodige verzekeringen af te sluiten. Tot aan de volledige betaling van het Materiaal delegeert de Klant aan VBI Machines & services het bedrag van alle schadeloosstellingen die hij zou kunnen ontvangen in het geval van schade. De Klant verbindt er zich toe om zijn verzekeraars hiervan in kennis te stellen.

Artikel 8 – Waarborg
8.1. Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd onder de voorwaarden van de fabrikant, doch maximaal voor één jaar vanaf de levering, tenzij expliciet anders vermeld op de bestelbon. Het betreft hier steeds een waarborg tegen defecten die uitsluitend te wijten zijn aan fouten in het concept, de materialen of de productie. De waarborg zal nooit verder reiken dan de waarborg van de fabrikant of de eenvoudige herstelling, vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige/ondeugdelijke goederen. De waarborg van VBI Machines & services beperkt zich tot de vervanging van de defecte stukken en geeft geen recht op bijkomende schadeloosstellingen uit hoofde van om het even welk argument (vb. schade aan derden, stoffelijke schade veroorzaakt door tijdelijke onderbreking, abnormaal gebruik, gebruiksderving, enz…) tenzij in geval van een bewezen opzettelijke fout. VBI Machines en services houdt zich het recht voor om extra arbeidskosten in rekening te brengen indien VBI Machines en services in haar oordeel genoodzaakt is de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.
8.2. De waarborg dekt geen tekortkomingen die het resultaat zijn van:- een onderhoud dat niet overeenstemt met de voorschriften van VBI Machines & services of de geldende regels; – het gebruik van het Materiaal op een manier die niet overeenstemt met zijn bestemming, zijn gebruiksvoorwaarden of de voorzichtigheidsregels; – een defect dat het resultaat is van een slecht gebruik, nalatigheid of een verkeerd onderhoud vanwege de Klant; – fouten van de Klant (keuze, installatie, gebruik, ingebruikstelling, aanpassing zonder het voorafgaand akkoord van VBI Machines & services); – onaangepaste bewaring of stalling op een ongepaste plaats; – het niet naleven van installatie- en / of aansluitingsinstructies; – panne ten gevolge van normale sleet van het product; – courante gebruiksproducten of sleet gevoelige producten die binnen een normale termijn vervangen moeten worden; – wijzigingen door VBI Machines & services aangebracht aan het materiaal op expliciete vraag van de klant; – als de Klant de contractuele verplichtingen niet naleeft, onder meer wat de betaling van de prijs betreft; – als de aftakeling het gevolg is van een ongeval, met inbegrip van een te hoge spanning van de elektrische installatie of de aansluiting op andere toestellen, vandalisme… Deze lijst is niet exhaustief en heeft alleen een voorbeeldfunctie.
8.3. De waarborg heeft betrekking op de vervanging van alle gebroken en defecte stukken, uitgezonderd onderdelen van rubber of PVC, stof of glas en courante verbruiksproducten (lampen en lenzen, courante verbruiksgoederen, …).
8.4. De tussenkomst van een niet erkende derde annuleert elk recht op de waarborg. Dit geldt ook bij het demonteren, verplaatsen, wijzigen of herstellen van het Materiaal door de Klant.
8.5. De klant aanvaardt expliciet dat onderbrekingen in het gebruik van het Materiaal – ongeacht hun duur indien deze redelijk blijft – ten gevolge van eventuele herstellingen, wijzigingen of nazichten die uitgevoerd worden om gelijk welke reden, de duur van de eventuele waarborg niet kunnen verlengen of recht kunnen geven op om het even welke schadeloosstelling.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 VBI Machines & services is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals winstderving, commercieel of financieel nadeel, verhoging van de algemene kosten, en voor schade die het gevolg is van een rechtsvordering van derden of verlies dat voortvloeit of ontspruit uit de overeenkomst, zelfs als VBI Machines & services hiervan op voorhand op de hoogte gebracht werd. VBI Machines & services kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan personen of goederen die buiten het onderwerp van de overeenkomst vallen. De verantwoordelijkheid van VBI Machines & services of die van zijn medewerkers kan slechts ingeroepen worden voor handelingen die uitgevoerd werden in het kader van deze overeenkomst en alleen in het geval waarin er een duidelijk verband vastgesteld wordt tussen de geleden schade en een zware fout van VBI Machines & services. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige (wettelijke) inspectie en/of keuring van de door VBI machines en services geleverde, gemonteerde en/of in onderhoud of service zijnde producten. VBI machines en services wijst expliciet alle verantwoordelijkheid voor werken uitgevoerd aan randinfrastructuur zoals electriciteitsnetwerken en/of waterleidingen af. In alle gevallen – en in de veronderstelling dat de verantwoordelijkheid van VBI Machines & services weerhouden wordt voor om het even welke reden behalve opzet – kan het totaal bedrag van de schadevergoeding waartoe VBI Machines & services gehouden is nooit meer bedragen dan het bedrag dat VBI Machines & services ontving in het kader van deze overeenkomst.
9.2 VBI Machines & services maakt uitdrukkelijk voorbehoud en kan niet worden aangesproken voor a) lichte kleurafwijkingen bij bedrukkingen; b) lichte afwijkingen bij polyethyleendraagtassen (o.m. krimpen door lasverlies tot 1 à 1,5 cm); c) hoeveelheidsafwijkingen : voor kleinere kwantums tot plus of min 25%; d) afwijkingen gramgewicht papier : plus of min 5%; e) afwijkingen dikte folie : plus of min 5%; f) alle andere afwijkingen kenmerkend voor of inherent aan de geleverde goederen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
10.1 De overeenkomst geeft de Klant geen enkel recht op de intellectuele en industriële eigendomsrechten van VBI Machines & services, uitgezonderd het recht het Materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst.
10.2. Alle tekens en namen die voorkomen op het Materiaal zijn geregistreerde handelsmerken, waarvan het gebruik niet afgestaan wordt aan de Klant door middel van deze overeenkomst.
10.3 Als een beheersysteem of programma ingebouwd wordt in het toestel dat ter beschikking gesteld wordt van de Klant of een accessoire vormt dat nodig is voor de werking van het Materiaal dat via deze overeenkomst ter beschikking gesteld wordt, dan omvat de overeenkomst alleen een niet-exclusieve licentie beperkt tot het gebruik van het beheersysteem of het programma.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid
De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze overeenkomst te respecteren zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst en het geheel van de informatie niet door te vertellen aan derden of te hergebruiken, met inbegrip van de methodes, instrumenten en knowhow waartoe zij toegang krijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, uitgezonderd expliciet akkoord van de andere partij. Elke Partij zal de andere Partij een schadevergoeding betalen voor alle financiële gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichtingen door haarzelf of een van haar vertegenwoordigers, contractanten of onderaannemers.

Artikel 12 – Persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordigers
In het kader van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en de schikkingen betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard wordt VBI Machines & services beschouwd als een gegevensbeheerder. Door deze overeenkomst af te sluiten gaat de Klant ermee akkoord dat VBI Machines & services op om het even welke manier (met inbegrip van het opzoeken en registreren van informatie afkomstig van kredietinstellingen) kan overgaan tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (met inbegrip van de onbegrensde transmissie van dergelijke gegevens aan derden binnen en buiten de Europese unie) betreffende natuurlijke personen die tewerkgesteld worden door de Klant of die binnen zijn bevoegdheid vallen en die gebonden zijn aan de Klant of zijn activiteiten. Deze worden hierna in het algemeen “de Gegevens” genoemd en worden voor de volgende doeleinden gebruikt: – Het afsluiten en uitvoeren van dit Contract; – De bescherming van onze wettelijke rechten; – Het nemen van huurbeslissingen met betrekking tot de Klant; – Het versturen van brochures en ander reclamemateriaal van VBI Machines & services of bedrijven die deel uitmaken van onze groep. De hierboven vermelde aanbiedingen kunnen gedaan worden door middel van brieven, telefoongesprekken of e-mails. Als de Klant en / of de personen waarvan de gegevens verwerkt worden geen reclame wenst te ontvangen, kunnen zij VBI Machines & services op om het even welk moment daarvan op de hoogte brengen. De Klant bevestigt dat hij alle personen waarvan de gegevens verwerkt worden op de hoogte zal brengen van deze clausule en de Klant garandeert dat alle personen hun toestemming gaven, overeenkomstig de toepasselijke wet en/of de nodige informatie ontvingen betreffende het verwerken van die gegevens. De Klant moet VBI Machines & services schadeloos stellen voor alle klachten van personen waarvan de Gegevens verwerkt worden of van om het even welke derde, indien de verplichtingen die opgesomd worden in deze clausule niet nageleefd worden en de toepasselijke wet betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens niet gerespecteerd wordt. De Klant werd ervan op de hoogte gebracht dat die Gegevens door VBI Machines & services kunnen doorgegeven worden aan een onderaannemer in een land dat geen gelijkaardig systeem heeft voor de bescherming van persoonlijke gegevens als het systeem dat van kracht is in Europa, zoals India, de Verenigde Staten of Mauritius. Onderaannemers verbinden er zich evenwel toe de gegevens te beschermen via contractuele clausules of een ander systeem dat op Europees niveau erkend werd zoals de “Safe Harbor”. De betrokken natuurlijke personen hebben het recht toegang te vragen tot hun Gegevens en die te verbeteren. Indien die personen gebruik wensen te maken van dit recht en willen vernemen over welke informatie wij beschikken, dan kunnen zij dit aanvragen bij de Juridische dienst van VBI Machines & services, op het adres dat vermeld staat in het briefhoofd van deze overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en het regelen van geschillen
Alle overeenkomsten en betwistingen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd op basis van de maatschappelijke zetel van VBI Machines & services, onverminderd het recht van VBI Machines & services alleen om de rechtbanken bevoegd uit hoofde van de plaats van de maatschappelijke zetel, de exploitatiezetel of de woonplaats van de koper/klant te kiezen.